Mediation in strafzaken

Helaas zijn er in Nederland iedere dag strafbare feiten te betreuren. Aangifte en rechtsvervolging spelen een belangrijke rol bij het straffen van daders en het beschermen van slachtoffers. Het is daarom belangrijk dat betrokkenen de kans krijgen om de negatieve emoties die met de gebeurtenis gepaard gaan te verwerken. Mediation in strafzaken voorziet in deze mogelijkheid, door verdachte/dader en slachtoffer na aangifte, tijdens of na de strafzaak bij elkaar te brengen voor een gelijkwaardig gesprek. Dit kan bijdragen aan het (emotionele) herstel van het slachtoffer. Bij mediation in strafzaken staat niet de waarheidsvinding voorop, maar de beleving van de gebeurtenis, de impact en de gevolgen ervan. In een succesvol mediationproces worden emoties en percepties bespreekbaar en is het mogelijk dat de gevoelens over de gebeurtenis achteraf veranderen.

Het bespreken van de emotionele gevolgen en het maken van eventuele afspraken voor de toekomst kan er bij beide partijen toe bijdragen dat er een betere verwerking zal zijn van wat er gebeurd is. Rebecca Leeuwenberg focust zich al sinds 2010 op deze gespecialiseerde vorm van mediation.

Tussen 2011 en 2016 zijn er meerdere pilots geweest voor mediation naast strafrecht. In eerste instantie was dat in 6 Rechtbanken in Nederland en vanaf april 2017 werd dat uitgebreid in het gehele land. Slachtoffer en verdachte kregen de mogelijkheid aangeboden om met behulp van een gespecialiseerde mediator in strafzaken, met elkaar in gesprek te laten gaan over hetgeen waarvan aangifte is gedaan. De uitkomst van deze mediation wordt vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst welke, via het mediationbureau, doorgestuurd wordt naar desbetreffende Officier van Justitie danwel Rechter. De overeenkomst komt in het strafdossier waarna bepaald wordt wat of hoe dit wordt meegenomen in de strafzaak. (artikel 51h Sv) In september 2018 is officieel toegezegd dat er structureel 1 miljoen wordt vrijgemaakt voor deze vorm van mediation, inclusief o,3 miljoen voor jeugdstrafzaken.

Officieel is per april 2017 mediation in strafzaken uitgebreid naar alle arrondissementen in Nederland.

Artikel 51h Artikel 51h bevordert bemiddeling tussen slachtoffers en verdachten, slachtoffers en veroordeelden en stelt onder meer dat daaromtrent bij algemene maatregel van bestuur nadere regels (kunnen) worden gesteld.